Němčina - gramatika

20) Souvětí souřadné

– spojuje jen věty hlavní. Souřadicí spojky neovlivňují slovosled věty = Přímý Pořádek Slov UND – aABER – aleODER – neboSONDERN – ale, nýbržDENN – neboťVynechání podmětu – lze po spojkách UND, ODER, SONDERN...

16) Perfektum

složeny minulý čas, pro běžnou komunikacinepoužívá se u pomocných a způsobových slovespomocné sloveso haben, seinich habe/bin ge……t/en– en se přidává u nepravidelných sloves– t se přidává u pravidelných sloves a) perfektum pravidelných slovesslovesa, která...

17) Slovesa s neodlučitelnou předponou

předpony be-, emp-, ent-, er-, ge-, ver-, zer, miss- jsou vždy nepřízvučné a neodlučitelnépři časování se od slovesa nikdy neoddělují be-beginnenemp-empfehlenent-entschuldigener-erzählenge-gefallenver-vergessenzer-zerbrechenmiss-misstrauen Další zdroje o tomto tématu naleznete zde:10) Slovesa způsobová a sloveso wissen 9)...

15) Préteritum

jednoduchý čas minulý, používá se ve vypravování a při popisu a) préteritum slabých sloves (pravidelných)u sloves, která mají v kmeni t a d vkládáme v 2. osobách -e→ př. ich warteteu odlučitelných sloves –...

12) Podmiňovací způsob

– spojky: -LI, JESTLIŽE-LI, BUDE-LI = použití spojky WENN + přítomný čas, vedlejší pořádek slov. Bude-li pršet, vezmu si deštník. Bude-li svítit slunce, pojedu na kole.Wenn es regnet, nehme ich einen Regenschirm. Wenn es...

13) Trpný rod

tvoříme tak, že vyčasujeme sloveso werden v préteritu (wurden) a použijeme příčestí minulé – perfektum (bez haben, sein) wurden:ich wurde wir wurdendu wurdest ihr wurdeter/sie/es wurde sie wurdenSie wurden např. Ich wurde im 1987...

14) Budoucí čas

budoucí čas tvoříme tak, že časujeme sloveso werden + infinitiv přítomného časuvětšinou opisujeme budoucí čas časem přítomným werden:časuje se nepravidelněslovesný kmen je werd- ich werde wir werdendu wirst ihr werdeter/sie/es wird sie werden Sie...

9) Časování sloves v přítomném čase

wohnen:slovesný kmen je wohn- ich wohne wir wohnen du wohnst ihr wohnt er/sie/es wohnt sie wohnen Sie wohnen končí-li kmen na -t, -d, vkládá se pro snadnější výslovnost ve 2. a 3. osobě č....

10) Slovesa způsobová a sloveso wissen

dürfen – smět (darf)können – moci, umět (kann)mögen – mít rád (mag)müssen – muset (muss)sollen – mít povinnost (soll)wollen – chtít (will)wissen – vědět (weiβ) 1. a 3. osoba č. j. jsou stejné –...

11) Pomocná slovesa

haben:slovesný kmen je hab- ich habe wir haben du hast ihr habt er/sie/es hat sie haben Sie haben sein:časuje se nepravidelně ich bin wir sind du bist ihr seid er/sie/es ist sie sind Sie...