Němčina - gramatika

26) Číslovky základní

– všechny číslovky píšeme dohromady– základní na otázku wieviel?: 0 null 20 zwanzig1 eins 30 dreiβig 2 zwei 40 vierzig3 drei 50 fünfzig 4 vier 60 sechzig5 fünf 70 siebzig 6 sechs 80 achtzig7...

27) Číslovky řadové

– řadové na otázku der, die, das wievielte?– tvoří se od základních číslovek 2 – 19 příponou –te, 20 a výše příponou –ste. – Př.1. der erste, zweite, dritte, siebente, zwanzigste, hundertste. – Př.2....

28) Členy

Člen určitý – der, die, das, die – dáváme, mluvíme-li o osobě nebo věci již známé nebo blíže určené: Der Vater ist zu Hause. Člen neurčitý – ein, eine, ein – dáváme, mluvíme-li o...

25) Předložky se 3. a 4. pádem

3. pád (KDE=WO – M) 4. pád (KAM=WOHIN – N) AN – na (svislé ploše), u, k ÜBER – nad, přesAUF – na (vodorovné ploše) UNTER – pod, meziHINTER – za (místně) VOR –...

21) Souvětí podřadné

– spojují dvě věty, z nichž jedna je hlavní a druhá vedlejší(v ní sloveso na konci).ALS – kdyžDASS – že, abyOBWOHL – ačkoliv, přestožeWEIL – protožeWENN – když – určité sloveso stojí na posledním...

22) Přímý a nepřímý slovosled

a) oznamovací – přímý PO + PS + OSTATNÍ → Ich finde die Party toll. – nepřímý OSTATNÍ + PS + PO + OSTATNÍ → Die Party finde ich toll. b) tázací – zjišťovací...

23) Předložky se 3. pádem

aus – zbei – u, přimit – snach – do, po, podlevon – od, o, s, zzu – kgegenüber – proti, naprotiseit – od (o minulosti) außer – mimo, kroměentgegen – protigemäß – podlenächst...

18) Slovesa s odlučitelnou předponou

odlučitelné předpony: ab-, an-, auf-, aus-, ein-, mit-, vor-, weg-, a jiné jsou vždy přízvučnépři časování se od slovesa oddělují a stojí až na konci větypř. Ich hole dich abv infinitivu se píší se...

19) Rozkazovací způsob

rozkazovací způsob se v němčině tvoří od slovesného kmeneexistují 4 rozkazy – pro du, wir, ihr a Sie 2. osoba č. j. může tvořit rozkazovací způsob připojením koncového -e ke kmeni (such -Suche!), častější...